STUDIEEKONOMI KONSTNÄRLIG KURS

CSN

Från och med hösten det år du fyller 20 år till och med att du fyller 60 år kan du ansöka om att få studiemedel från CSN. Våra konstnärliga kurser är på CSNs gymnasiala nivå. CSN är tidsbegränsat. Kontakta CSN för att få veta mer om summor och för att få hjälp med ansökan. 

Om du är under 20 år
Fram till och med våren det år du fyller 20 år kan du istället få studiehjälp från CSN, som bl.a. består av studiebidrag. Vår administratör skickar all information till CSN, du kan inte ansöka om studiebidrag själv. Ev. kan du ha rätt att ansöka om extra tillägg, vilket du i så fall gör själv. Ansök gärna minst fyra veckor innan du påbörjar dina studier eftersom CSN ofta har långa handläggningstider. www.csn.se .
Du måste också kontakta din hemkommun.  Hemkommunen kan ev. bevilja matpeng och Västtrafikkort. Besluten kan variera beroende på vilken kommun du är folkbokförd i samt vilken kurs du studerar.

Omställningsstudiestöd


Omställnings­studiestödet är ett helt nytt studiestöd för vuxna som har ett jobb. Eftersom omställningsstudiestödet är så nytt så vet vi väldigt lite om vilka som blir beviljade detta. Det är CSN du ska kontakta om du har frågor om omställningsstudiestödet. Här finns mer information på CSNs hemsida: https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html
Följande villkor finns:
  • Du ska vara mellan 27 och 62 år
  • Du ska vara etablerad och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden
  • Den utbildning du ska gå ska ge rätt till omställningsstudiestöd
  • Utbildningen ska bidra till att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden
  • Du måste studera i en viss omfattning
  • Du kan bara få omställningsstudiestöd under en begränsad tid


Andra ersättningar
Det kan finnas andra ekonomiska ersättningar att ansöka om som vi inte listat här. Kontakta i så fall berörd myndighet för att ställa frågan till dem.