سوئدی از روز اول 
مدرسه فولک اسکولان در انگرد با همکاری مرکز حروف عربی شما را به کلاسهای سوئدی از روز اول دعوت میکند
این کلاسها رایگان می باشد.شما در یک گروه که از 20 شاگرد تشکیل شده چهار روز در هفته شرکت میکنید.
هدف این کلاسها این است که شما اصول زبان سوئدی را چنان یاد بگیرید که بتوانید ان را در مکالمات روز مره بکار ببرید.
از طریق بازدیدها و شرکت در فعالیتهای مختلف شما در باره زندگی اجتماعی در سوئد مطالبی یاد خواهید گرفت.
شرایط
افراد پناهجو که دارای کارت ل م ا هستند و افرادی که اقامت گرفته اند و در یکی از اماکن اداره مهاجرت اقامت دارند.
تماس
برای اطلاعات بیشتر به مرکز حروف عربی با تلفن 031461510 و یا با ایمیل
info@arbiskaabc.com
تماس بگیرید      .